تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی پانــدا

  دانلود آهنگ های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی


  دانلود آهنگ انگلیسی
  دانلود آهنگ های انگلیسی با ترجمه فارسی و متن آهنگ برای تقویت زبان انگلیسی: 

  گوش کردن به آهنگ های انگلیسی یکی از راه های تقویت زبان انگلیسی است. آهنگ ها بدلیل در برداشتن لغات و اصطلاحات روزمره، راه بسیار مناسبی برای تقویت واژگان و لغات محاوره ای می باشند. نکته دیگر این که با گوش کردن به آهنگ های انگلیسی علاوه بر یادگیری لغات و اصطلاحات بسیار، نحوه تلفظ صحیح آنها را نیز می توان آموخت. ریتمیک و آهنگین بودن موسیقی باعث می شود که اصطلاحات و لغات بسیار آسان و سریعتر بخاطر سپرده شوند و همچنین دیرتر از یاد بروند. انتخاب آهنگ و موسیقی نیز بسیار مهم است. برای زبان آموزان، بخصوص در سطح های مبتدی، آهنگ هایی مناسب هستند که لغات و اصطلاحات دشواری نداشته باشند و سرعت آنها نیز بسیار بالا نباشد. در اختیار داشتن آهنگ های انگلیسی با متن و ترجمه نیز بسیار می تواند به یادگیری کمک کند.
  سایت پاندا، آهنگ های انگلیسی زیبا را بصورت گلچین به همراه متن و ترجمه گردآوری کرده و آنها را با هزینه اندکی (صرفا هزینه ترجمه) در اختیار دوست داران آهنگ های انگلیسی و علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی قرار داده است. آهنگ های منتخب از خواننده های معروف انگلیسی انتخاب شده اند و  از نظر سختی، سطح آنها آسان و متوسط می باشد. امید است علاقه مندان از شنیدن این آهنگ ها لذت ببرند.


  دانلود آهنگ های انگلیسی با ترجمه - مجموعه شماره 1
                         
  شماره نام خواننده حجم فایل اجرا
  3.5 MB
  2.9 MB
  3.7 MB
  3.7 MB
  5.0 MB
  3.5 MB
  4.7 MB
  4.7 MB
  3.9 MB
  2.9 MB

   
  حجم فایل فشرده : 37 MB   قیمت مجموعه : 2000 تومان        
  توضیح : قیمت صرفا برای ترجمه متن آهنگ ها می باشد.      


  دانلود آهنگ های انگلیسی با ترجمه - مجموعه شماره 2
                         
  شماره نام خواننده حجم فایل اجرا
  3.1 MB
  3.5 MB
  3.3 MB
  3.7 MB
  3.9 MB
  3.4 MB
  3.2 MB
  3.8 MB
  2.9 MB
  3.8 MB

   
  حجم فایل فشرده : 35 MB   قیمت مجموعه : 2000 تومان        
  توضیح : قیمت صرفا برای ترجمه متن آهنگ ها می باشد.      

  زبان انگلیسی پر است از اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در زبان محاوره بسیار از آنها استفاده می شود. در انگلیسی اصطلاحات بسیاری وجود دارند که در آنها از رنگ ها استفاده شده است. در زیر اصطلاحات انگلیسی مربوط به رنگ ها با معنی فارسی و انگلیسی و همچنین مثال برای هر کدام آورده شده است.


  BLACK IDIOMS
  balck line

  black sheep: A person in a family or a community who is different from others, in a bad way
  (کسی که با بقیه گروه یا خانواده فرق می کنه و مایه آبرو ریزیه)
  My brother Ted didn't go to school; he is the black sheep in our family.

  black and white: something that is written on paper 
  (نوشته و متن روی کاغذ، اشاره به رنگ کاغذ و رنگ نوشته ها دارد)
  He told his secretary to prepare the agreement in black and white.

  black and blue: bruised and beaten 
  (سیاه و کبود بخاطر ضربه دیدن)
  Poor Jim was black and blue after he fell off the apple tree. 

  black as coal: very black 
  (سیاه مثل زغال)
  My friend's cat is as black as coal.
   
  black out: To lose consciousness; faint 
  (ضعف کردن)
  It was a hard and tiring day, and she suddenly blacked out.

  black eye: A bruise on someone’s eye 
  (چشم کبود و ضربه دیده)
  Dad came home with a black eye today, but he didn't tell us what happened.

  in the black: successful and profitable, making money 
  (سودآور و به اصطلاح وقتی کسی نونش تو روغن باشه)
  The big store was running in the black, it had so many customers 
   Antonym: In the red 

  black market: places where people buy and sell goods illegally 
  (بازار سیاه)
  Jerry sells cigarettes from South America on the black market.

  pot call the kettle black: A person who criticizes someone else, while he is as guilty as that person 
  (دیگ به دیگ میگه روت سیاه)
  Bill said: "John cheated at the exam." but John replied: "The pot is calling the kettle black."  BLUE IDIOMS
  blue line

  blue Monday: A Monday when you have to work after a happy weekend. 
  (روز کاری بعد از یک روز تعطیل، در ایران این روز شنبه است)
  People usually wish they could sleep through blue Monday.

  blue collar worker: A manual laborer, workers who work manually rather than sitting in the office 
  (طبقه کارگر که کار فیزیکی انجام می دهند)
  Jack's father is a blue collar worker; he works as a mechanic in a company.
  Antonym: White collar worker

  out of the blue: by surprise; unexpectedly 
  (غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی)
  At the last minute Johnny came out of the blue and caught the ball and scored the winning goal.

  once in a blue moon: Very rarely; almost never 
  (به ندرت و خیلی کم، خیلی کم پیش می آید که رنگ ماه آبی باشد)
  We only go out for Italian food once in a blue moon although we enjoy it very much.

  feel blue: feel depressed 
  (احساس افسردگی داشتن)
  “What’s that the matter with you today?"   
  "Nothing I'm just feeling a little blue."

  blue-eyed boy:  A boy or young man who is always noticed a lot by someone in a high position 
  (شخصی که همیشه مورد توجه معلم یا ریئس قرار می گیره)
  He is such a blue-eyed boy! I don’t like that the manager always treats him as if he is special.  GREEN IDIOMS
  green line

  green thumb/green finger: A talent for gardening; ability to make things grow 
  (کسی که استعداد خوبی در باغبانی و کاشتن داره)
  Mr. Wilson's neighbors say his flowers grow because he has a green thumb.

  green with envy: Very jealous; full of envy 
  (احساس حسادت کردن)
  Alice's friends were green with envy when they saw her new dress. 

  grass is always greener on the other side: a place that is far away, and better than, where you are now, or another person’s situation that is very different from your situation 
  (مرغ همسایه غازه)
  He realized that the grass is always greener on the other side when he saw that his new job wasn’t perfect, and had its own problems too.

  give someone the green light/get the green light: give/have permission to do something 
  (چراغ سبز به کسی نشون دادن)
  They gave us the green light to advertise on their webpage.

   


  RED IDIOMSred line

  red herring: An unimportant matter that draws attention away from the main subject 
  (نکته انحرافی)
  The first part of the question was a red herring to draw our attention away from the answer.

  beet red: when somebody's face is red because of shyness 
  (از خجالت مثل لبو شدن)
  I could see my son up on the stage, his little face was beet red!

  catch someone red-handed: To catch someone when he/she is doing something wrong (مچ کسی را گرفتن، در حال ارتکاب جرم)
  He kept lying to me about where he was going in the evenings, so yesterday I followed him and caught him red-handed. He was with another woman!

  in the red: To be in debt to your bank, or owe an institution some money 
  (وضعیت نامساعد مالی، وقتی که بدهی زیاد داشته باشیم)
  I’ve got three credit card bills to pay off at the moment. I hate being in the red!

  paint the town red: To go out and have a really good time at a party 
  (حسابی خوشگذرونی کردن)
  When my friends came to see me after so many years, we went out and painted the town red. 

  red tape: bureaucratic delay, a lot of formalities 
  (کاغذ بازی های اداری، فرمالیته)
  I just want to start my own business, but the because of a lot of red tape I want to give up.

  red-letter-day: A day that is memorable because of some important event 
  (روز تعطیل، روز بیاد ماندنی)
  The day I graduated was a red-letter day for my mum, she still talks about it today.

  roll out the red carpetTo greet a person with great respect and warm welcome 
  (از کسی استقبال گرم و با شکوه کردن)
  When Barack Obama came to visit our school, we rolled out the red carpet for him.

  see red: To react angrily against someone or something 
  (عصبانی شدن)
  John saw red when he heard someone shouting at his mother.  WHITE IDIOMS

  white collars: A term used for office workers that traditionally wear white shirts with a collar 
  (طبقه کارمندی که کار فیزیکی انجام نمی دهند)
  We have a lot of white-collar workers at the moment in the company; We are in need for more blue collars.

  white as a sheet: When someone is afraid a lot he/she is as white as a sheet 
  (سفید و رنگ پریده بخاطر ترس یا بیماری)
  Harold are you alright? You’re as white as a sheet, what’s the matter?

  white elephant: something that is of no use; useless possessions 
  (چیزی که سودی نداشته باشد و نگه داری از آن خرج هم داشته باشد)
  My mum bought a new CD player for me, but it’s a white elephant. I don’t need it, I don’t even have any CDs!

  white lie: A ‘little’ or ‘harmless’ lie told with good intentions 
  (دروغ مصلحتی)
  I just wanted to get out of work so I told my boss a little white lie, and said I had a doctor’s appointment.

  white wash: To cover up faults or wrongdoings 
  (ماست مالی کردن)
  Kate wanted to whitewash her faults but the teacher understood it.
  YELLOW IDIOMS
  yellow line

  yellow bellied: Someone who is coward or extremely timid 
  (ترسو و بزدل)
  He is a yellow-bellied coward, and doesn't stand up for what he thinks is right!

  With many thanks to: Hesam Eskandari, Arya Akbari, Ali Qaderi, Mohammad R Fattahpour and Amir H Rezayee


  صفت هایی که مقادیر نابرابر را توصیف می کنند

  برای مقایسه مقادیر نابرابر از ساختار زیر استفاده می شود:


  than + (اسم) + صفت نشان دهنده مقدار   صفتی که در ساختار بالا استفاده می شود بسته به قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم پس از آن متفاوت است:

  برای اسم های قابل شمارش از صفت های more و fewer استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  They have more children than we do.
  We have more customers than they do.
  Tom has fewer books than Jane.
  There are fewer houses in his village than in mine.
  You know more people than I do.
  I have visited the States more times than he has.
  I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" is understood)
  برای اسم های غیر قابل شمارش از  more  و less استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  John eats more food than Peter.
  Jim has less patience than Sam.
  You've heard more news than I have.
  He's had more success than his brother has.
  They've got less water than we have.
  I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" is understood)


     Back   


  صفت هایی که مقادیر یکسان را توصیف می کنند

  برای مقایسه مقادیر یکسان از ساختار زیر استفاده می شود:


  as + (اسم) + صفت نشان دهنده مقدار + as  صفتی که در ساختار بالا استفاده می شود بسته به قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم پس از متفاوت است:

  برای اسم های قابل شمارش از صفت های many و few استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  They have as many children as we do.
  We have as many customers as they do.
  Tom has as few books as Jane.
  There are as few houses in his village as in mine.
  You know as many people as I do.
  I have visited the States as many times as he has.
  I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
  برای اسم های غیر قابل شمارش از  as much و as little استفاده می شود. دقت کنید زمانی که اسم مورد نظر از خود جمله قابل استنباط است می توان آن اسم را دیگر استفاده نکرد. 
  John eats as much food as Peter.
  Jim has as little patience as Sam.
  You've heard as much news as I have.
  He's had as much success as his brother has.
  They've got as little water as we have.
  I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" is understood)


     Back   


  مقایسه خصوصیات در زبان انگلیسی

  برای مقایسه خصوصیات دو چیز با یکدیگر ساختار های مشخصی وجود دارد. زمانی که این خصوصیات ها یکسان باشند مقایسه آنها نیز ساده است برای این منظور از الگوی زیر استفاده می شود:


  as + صفت توصیف کننده آن خصوصیت + as

  Tom is as tall as his brother.
  I am as hungry as you are.
  Sally is as nice as Jane.


  زمانی که این خصوصیات با یکدیگر یکسان نباشند سه ساختار برای مقایسه وجود دارد که هر سه به یک معنا هستند. 

                                                                                as + صفت توصیفی + not as
  (استفاده این ساختار با بعضی از صفت ها متدوال تر است) as + صفت توصیفی + less
    (در این ساختار ترتیب اسم ها مهم است چرا که معنا عوض می شود) than + صفت برتر

  Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
  Mont Blanc is less high than Mount Everest.
  Mont Blanc is lower than Mount Everest.
  Mount Everest is higher than Mont Blanc.
  Norway is not as sunny as Thailand.
  Norway is less sunny than Thailand.
  Thailand is sunnier than Norway.
  Norway is cloudier than Thailand.

  صفت برتر و برترین در زبان انگلیسی


  صفت برتر:
  برای مقایسه توصیفی دو چیز با یکدیگر از صفت برتر استفاده می شود. ساختار استفاده از صفت برتر در جمله به شکل زیر است: (در بعضی از جملات اسم دوم دیگر استفاده نمی شود زیرا معنی آن در جمله نهفته است مانند مثال آخر)

  اسم دوم + than + صفت برتر + فعل + اسم اول

  • My house is larger than hers.
  • This box is smaller than the one I lost.
  • Your dog runs faster than Jim's dog.
  • The rock flew higher than the roof.
  • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

  صفت برترین:
  از صفت برترین برای مقایسه یک چیز با چندین چیز دیگر استفاده می شود. به بیان دیگر صفت برترین نشان دهنده این است که آن صفت در بالاترین یا پایین ترین حد خود قرار دارد (مانند: بهترین، کوتاه ترین، بزرگ ترین و ....). صفت های برترین در جمله معمولا بشکل زیر استفاده می شوند:

  اسم + صفت برترین + the + فعل + اسم

  • My house is the largest one in our neighborhood.
  • This is the smallest box I've ever seen.
  • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
  • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

  درست کردن صفت برتر  برترین:
  درست کردن صفت برتر و برترین بسیار ساده است و شکل آن بستگی به تعداد سیلاب صفت اصلی دارد.

  صفت های تک سیلابی:
  برای صفت برتر er و برای صفت برترین est به صفت اصلی اضافه می کنیم. اگر صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن حرف حروف صدادار کوتاه باشد، آن حرف بیصدا دوبار نوشته می شود.  
  صفتصفت برترصفت برترین
  talltallertallest
  fatfatterfattest
  bigbiggerbiggest
  sadsaddersaddest


  صفت های دو سیلابی:
  در صفت های دو سیلابی، صفت برتر یا با اضافه کردن er درست می شود یا با افزودن کلمه more قبل از صفت. صفت برترین نیز یا با اضافه کردن est به پایان صفت درست می شود و یا با اضافه کردن کلمه most قبل از صفت. در بسیاری از موارد هر دو روش درست هستند اما همیشه یکی از این دو متدوال تر است. در صفت های دو سیلابی همیشه استفاده کردن از more و most مطمئن تر است. در صفت هایی که به حرف y ختم می شوند با اضافه کردن er و est، حرف y نیز به i تبدیل می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  happyhappierhappiest
  simplesimplersimplest
  busybusierbusiest
  tiltedmore tiltedmost tilted
  tangledmore tangledmost tangled

  صفت های سه یا بیشتر از سه سیلابی:
  صفت برتر و برترین به ترتیب با اضافه کردن more و most قبل از صفت درست می شود. 
  صفتصفت برترصفت برترین
  importantmore importantmost important
  expensivemore expensivemost expensive

  صفت های بی قاعده:
  صفت های زیر شکل برتر و برترین خاصی دارند و از قاعده ای پیروی نمی کنند. 

  صفتصفت برترصفت برترین
  goodbetterbest
  badworseworst
  littlelessleast
  muchmoremost
  farfurther / fartherfurthest / farthest

  • Today is the worst day I've had in a long time.
  • You play tennis better than I do.
  • This is the least expensive sweater in the store.
  • This sweater is less expensive than that one.
  • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
     Back   


  ترتیب صفت ها در زبان انگلیسی

  زمانی که بیش از یک صفت در جمله استفاده شود ترتیب این صفت ها بستگی به نقش آنها دارد. معمولا ترتیب صفت ها به ترتیب از چپ به راست بصورت زیر است:

  اسم +  جنس  +  اصالت  +  رنگ  +  شکل  +  سن  +  دما  +  اندازه  +  نظر/ارزش  +  کمیت
   
  انواع صفت ها از نظر نقشمثال ها
  کمیتfour, ten, a few, several
  نظرdelicious, charming, beautiful
  اندازهtall, tiny, huge
  دماhot, cold
  سنold, young, new, 14-year-old
  شکلsquare, round
  رنگred, purple, green
  اصالتSwedish, Victorian, Chinese
  جنسglass, silver, wooden  They have a lovely old red post-box.
  The playroom has six small round plastic tables.
  I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  It was a beautiful cold day.

  موارد استفاده از صفت ها در زبان انگلیسی

  در زبان انگلیسی صفت ها متناسب با نوع اسم تغییری نمی کنند به بیان دیگر صفت ها برای همه اسم ها به یک شکل استفاده می شوند و حالت جمع و مفرد یا مذکر و مونث ندارند. 
  This is a hot potato.
  Those are some hot potatoes.

  برای بیشتر کردن اثر صفت یا به بیان دیگر برای گفتن اینکه که چیزی یک صفت را بسیار دارد از really یا very قبل از صفت ها استفاده می شود. 
  This is a very hot potato
  Those are some really hot potatoes.

  صفت ها معمولا قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند. 
  The beautiful girl ignored me.
  The fast red car drove away.

  صفت ها همچنین می توانند پس از فعل to be و افعال حسی مانند seem ، look ، taste استفاده شوند. 
  Italy is beautiful.
  I don't think she seems nice at all.
  You look tired.
  This meat tastes funny.

  چند استثناء:
  بعضی از عبارت های ثابت هستند که در آنها صفت بعد از اسم می آید. 
  The Princess Royal is visiting Oxford today.
  The President elect made a speech last night.
  He received a court martial the following week.

  صفت های involved ، present ، و concerned هم می توانند قبل از اسم بیایند و هم پس از آن اما بسته به جایگاه آنها معنی آنها نیز تفاوت دارد. به مثال ها دقت کنید. 
  جایگاه صفت قبل و بعد از اسممعنی
  I want to see the people involved.I want to see the people who have something to do with this matter.
  It was an involved discussion.


  The discussion was detailed & complex.
  Here is a list of the people present at the meeting.Here is a list of the people who were at the meeting.
  The present situation is not sustainable.


  The current situation is not sustainable.
  I need to see the man concerned by this accusation.I need to see the man who has been accused.
  concerned father came to see me today.A worried father came to see me today.


     Back   


  صفت ها و کابرد های آنها در زبان انگلیسی

  صفت ها کلماتی هستند که برای توصیف جنبه های مختلف اسم ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

  صفت ها برای توصیف احساسات و یا کیفیت استفاده می شوند. 
  He is a lonely man.
  They are honest.

  صفت ها برای توصیف ملیت یا اصلیت توصیف می شوند. 
  I heard a French song.
  This clock is German.
  Our house is Victorian.

  صفت ها اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیات اسم ها می دهند. 
  That is a flashy car.
  The knife is sharp.

  صفت ها برای بیان سن نیز استفاده می شوند. 
  He's a young man.
  My coat is old.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد سایز و اندازه داشته باشند.
  John is a tall man.
  This film is long.

  صفت ها می توانند رنگ چیزی را توصیف کنند.
  Paul wore a red shirt.
  The sunset was crimson.

  صفت ها می توانند اطلاعاتی در مورد جنس یک چیز داشته باشند.
  The table is wooden.
  She wore a cotton dress.

  صفت ها می توانند شکل اشیاء را توصیف کنند. 
  I sat at a round table.
  The envelope is square.

  صفت ها می توانند توصیف کننده نظرات گوینده در مورد یک چیز باشند. 
  That was a fantastic film.
  Grammar is complicated.

     Back   


  مالکیت در گرامر زبان انگلیسی

  برای نشان دادن مالکیت در زبان انگلیسی از آپوستروف + s استفاده می  شود. به کلمه ای که مالکیت چیزی را دارد آپوستروف + s استفاده می کنیم و سپس آن چیزی که می خواهیم مالکیتش را مشخص کنیم می آوریم. اگر کلمه ای جمع باشد یا به s ختم شود تنها به آن کلمه آپوستروف اضافه می کنیم و دیگر s به آن اضافه نمی کنیم.  

  the car of John = John's car
  the room of the girls = the girls' room
  clothes for men = men's clothes
  the boat of the sailors = the sailors' boat
  برای اسم های اشخاص که به s ختم می شوند هم از آپوستروف + s می توان استفاده کرد و هم از آپوستروف تنها، که البته شکل اول متداول تر است. برای تلفظ نیز به آن اسم، صدای /iz/ اضافه می شود. 
  Thomas's book (or Thomas' book)
  James's shop (or James' shop)
  the Smiths's house (or the Smiths' house)


  کاربرد های مالکیت
  تعلق داشتن و مالکیت متداول ترین ارتباطی است که از طریق مالکیت با آپوستروف s بیان می شود.   
  John owns a car. = It is John's car.
  America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.


  مالکیت همچنین برای محل کار، درس خواندن یا محلی که شخص در آن وقت می گذراند نیز استفاده می شود. 
  John goes to this school. = This is John's school.
  John sleeps in this room. = This is John's room.


  با مالکیت می توان ارتباط بین افراد را نیز مشخص کرد.  
  John's mother is running late.
  Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.


  از مالکیت همچنین می توان برای مالکیت مفاهیم انتضاعی نیز استفاده کرد. 
  John's patience is running out.
  The politician's hypocrisy was deeply shocking.

  برخی عبارت ها نیز هستند که ثابتند و از مالکیت در آنها استفاده می شود. 
  a day's work
  a month's pay
  today's newspaper
  in a year's time
  For God's sake! (= exclamation of exasperation)
  a stone's throw away (= very near)
  at death's door (= very ill)
  in my mind's eye (= in my imagination)

  از مالکیت همچنین برای اشاره به مغازه، رستوران، کلیسا، دانشکده نیز استفاده می شود به این شکل که با اضافه کردن آپوستروف + s به نام صاحب یا عنوان آن مکان دیگر اسم خود آن مکان گفته نمی شود. 
  Shall we go to Luigi's for lunch?
  I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
  Is Saint Mary's an all-girls school?
     Back   


  ملیت ها در زبان انگلیسی

  قواعد درست کردن اسم و صفت ملیت ها در انگلیسی همیشه کار ساده ای نیست. برای بعضی از ملیت ها که به ese- یا ish- ختم می شوند، می توان با استفاده از فعل جمع به کل مردم آن ملیت اشاره کرد. صفت ملیت ها همچنین گاهی به معنی زبانی است که در آن کشور صحبت می شود، البته همیشه این طور نیست.  
  Country: I live in Japan.
  Adjective: He likes Japanese food.
  Origins: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  Language: She speaks Japanese.
  Describing a group: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  Describing a group: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.


  در جدول های زیر صفت ها و اسم ملیت ها برای کشور ها و مناطق مختلف آورده شده است. بعضی از کلمات با ستاره مشخص شده اند و دلیل آن این است که استفاده از این کلمات حالت توهین یا تحقیر را برای مردم آن کشور و منطقه القا می کند که این امر می تواند ناشی از دلایل تاریخی یا سیاسی باشد. برای توهین آمیز نبودن از کلمات یا عبارات داخل پرانتز استفاده می شود. 
  منطقه جغرافیایی / قارهصفتاسم
  Africa
  Africanan African* (an African person, someone from Africa)
  Asia
  Asianan Asian* (an Asian person, someone from Asia)
  Europe
  Europeana European
  Central America
  Central Americana Central American
  Middle East
  Middle Easterna Middle Easterner
  North Africa
  North Africana North African
  South America
  South Americana South American
  Southeast AsiaSoutheast Asiana Southeast Asian person
  کشور یا منطقهصفت ملیتاسم ملیت
  AfghanistanAfghanan Afghan
  AlgeriaAlgerianan Algerian
  ArgentinaArgentinean Argentine
  AustriaAustrianan Austrian
  AustraliaAustralianan Australian
  BangladeshBangladeshia Bangladeshi
  BelgiumBelgiana Belgian
  Bosnia and HerzegovinaBosnian/Herzegoviniana Bosnian/a Herzegovinian
  BrazilBraziliana Brazilian
  BritainBritisha Briton (informally: a Brit)
  BulgariaBulgariana Bulgarian
  CanadaCanadiana Canadian
  Central African RepublicCentral Africana Central African
  ChinaChinesea Chinese person
  ColombiaColombiana Colombian
  Costa RicaCosta Ricana Costa Rican
  CroatiaCroatiana Croat
  the Czech RepublicCzecha Czech person
  DenmarkDanisha Dane
  EcuadorEcuadorianan Ecuadorian
  EgyptEgyptianan Egyptian
  EnglandEnglishan Englishman/Englishwoman
  FinlandFinnisha Finn
  FranceFrencha Frenchman/Frenchwoman
  GermanyGermana German
  GreeceGreeka Greek
  HollandDutcha Dutchman/Dutchwoman
  HungaryHungariana Hungarian
  IcelandIcelandican Icelander
  IndiaIndianan Indian
  IndonesiaIndonesianan Indonesian
  IranIranianan Iranian
  IraqIraqian Iraqi
  IrelandIrishan Irishman/Irishwoman
  IsraelIsraelian Israeli
  ItalyItalianan Italian
  JapanJapanesea Japanese person
  JordanJordaniana Jordanian
  KenyaKenyana Kenyan
  LibyaLibyana Libyan
  MadagascarMalagasya Malagasy
  MalaysiaMalaysiana Malaysian
  MexicoMexicana Mexican* (someone from Mexico)
  MoroccoMoroccana Moroccan
  New ZealandNew Zealanda New Zealander
  NigeriaNigeriana Nigerian
  NorwayNorwegiana Norwegian
  OmanOmanian Omani
  PakistanPakistania Pakistani* (someone from Pakistan)
  ParaguayParaguayana Paraguayan
  PeruPeruviana Peruvian
  The PhilippinesPhilippinea Filipino* (someone from the Philippines)
  PolandPolisha Pole* (someone from Poland, a Polish person)
  PortugalPortuguesea Portuguese person
  RomaniaRomaniana Romanian
  RussiaRussiana Russian
  Saudi ArabiaSaudi, Saudi Arabiana Saudi, a Saudi Arabian
  ScotlandScottisha Scot
  SenegalSenegalesea Senegalese person
  SingaporeSingaporeana Singaporean
  SlovakiaSlovaka Slovak
  South AfricaSouth Africana South African
  SpainSpanisha Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
  SudanSudanesea Sudanese person
  SwedenSwedisha Swede
  SwitzerlandSwissa Swiss person
  SyriaSyriana Syrian
  ThailandThaia Thai person
  TunisiaTunisiana Tunisian
  TurkeyTurkisha Turk
  TurkmenistanTurkmena Turkmen / the Turkmens
  UkraineUkraniana Ukranian
  The United Arab EmiratesEmiratian Emirati
  The United StatesAmericanan American
  UruguayUruguayana Uruguayan
  VietnamVietnamesea Vietnamese person
  ZimbabweZimbabweana Zimbabwean
  نام بعضی از شهر ها را نیز می توان بصورت اسم و صفت استفاده کرد که البته کمتر مورد استفاده هستند بخصوص شکل اسمی آنها که اختلاف بر سر انها زیاد است چون که شکل های مختلفی دارند. در جدول زیر بعضی از این شهر ها بهمراه صفت و اسم آمده اند. 
  شهرصفتاسم
  ParisParisiana Parisian
  New YorkNew Yorka New Yorker
  SydneySydneya Sydney-sider
  LondonLondona Londoner
  São PauloSão Pauloa Paulistano
  New DelhiNew Delhia Delhiite
  Cape TownCape Towna Capetonian     Back   


تعداد کل صفحات: 8